Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja do oferty pracy Pedagog Rodzinny

Oferta pracy Pedagog rodzinny
 
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Art. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
pkt 2. w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
 
W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Czytaj więcej o: Informacja do oferty pracy Pedagog Rodzinny

Harmonogram - Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu Stowarzyszenia AWIS

rodzinaOd 1 czerwca 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" dofinansowanego w ramach działania 7.6 RPO WZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim oraz Gminą Osina. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie AWIS. W ramach projektu powstają 3 Placówki Wsparcia Dziennego, jedna w Nowogardzie oraz dwie w Gminie Osina. W każdej świetlicy  pracować będą m. in. wychowawcy, pedagodzy rodzinni, psycholog, doradca zawodowy, socjoterapeuta. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla min. 40 rodzin z terenu Powiatu Goleniowskiego.

Czytaj więcej o: Harmonogram - Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu Stowarzyszenia AWIS

Oferta pracy - PEDAGOG RODZINNY

loga projektu

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00 poszukuje osoby do pracy na stanowisku

 

PEDAGOG

Czytaj więcej o: Oferta pracy - PEDAGOG RODZINNY

Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 

w ramach środków przyznanych na realizację projektu "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00

Podstawa prawna: Zamówienie od 20 tys. złotych netto do 50 tys. złotych netto udzielane jest na podstawie rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Placówka wsparcia dziennego – miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom

grafikaCzym jest placówka wsparcia dziennego? To miejsce utworzone z myślą o wspieraniu dzieci oraz ich złożonego systemu rodzinnego. Placówka taka zapewnia przede wszystkim:
- pomoc dziecku w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań dziecka,
- stałą pracę z rodziną dziecka.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1. opiekuńczej, w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,

2. specjalistycznej, np. świetlica socjoterapeutyczna,

3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Czytaj więcej o: Placówka wsparcia dziennego – miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom

Zapytanie na Wyłonienie instruktorów trenerów kursów komputerowych

W związku z realizacją projektu pt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” nr POPC.03.01.00-00-0086/18 , finansowanego z EFS w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17).

Zapraszamy instruktorów do złożenia dokumentów aplikacyjnych na prowadzenie kursów komputerowych w nastęujących modułach: 

1. „Rodzic w Internecie” – czas trwania 16 godzin;

2. „Mój biznes w sieci” – czas trwania 16 godzin;

3. „Moje finanse i transakcje w sieci” – czas trwania 16 godzin;

4. „Działam w sieciach społecznościowych” – czas trwania 16 godzin;

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – czas trwania 16 godzin;

6. „Rolnik w sieci” – czas trwania 16 godzin;

7. „Kultura w sieci"– czas trwania 16 godzin;

 Dopuszczamy możliwość realizacji kilku grup szkoleniowych w jednym temacie, jak i z uwag na brak chętnych brak realizacji szkolenia w wybranej tematyce.

DO POBRANIA: 

Zapytanie ofertowe oraz wzór formularza ofertowego

Czytaj więcej o: Zapytanie na Wyłonienie instruktorów trenerów kursów komputerowych