O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 11 marca 2008r., pod numerem KRS 0000300306. 

Prowadzi działalność statutową głównie na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

 

Zarząd Stowarzyszenie

mgr Tobiasz Lubczyński - Prezes 

mgr Agata Zawierucha - Sekretarz 

mgr Jarosław Kornicki - Skarbnik 

 

 

Załącznik do uchwały nr 02/04/2018r. z dnia 20.04.2018r.

 

STATUT STOWARZYSZENIA

AKADEMIA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „AWIS”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1 Stowarzyszenie nosi nazwę „Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Akademią.

 

§2 Siedzibą Akademii jest wieś Warnkowo w gminie Nowogard. Swoim działaniem Akademia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do właściwego realizowania swych celów Akademia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3 Akademia może używać odznak, znaków oraz pieczęci, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie regulacją prawną,

 

§4 Akademia jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach niezarobkowych, zawiązanym w celu realizacji i wspierania działań socjotwórczych i kulturotwórczych, kształtowania aktywnych postaw w życiu społecznym, przyczyniania się do rozwoju żywej i różnorodnej tkanki społecznej pozwalającej na pełny i satysfakcjonujący rozwój jednostki, grupy i zbiorowości.

 

§5 Akademia jest zawiązana na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79, póz. 855 z 2001r., tekst ujednolicony) oraz niniejszego statutu.

 

§6 Akademia opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

§7 Akademia może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

Rozdział II. Cele Akademii i sposób ich realizacji

 

§8 Celami Akademii są:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;

2) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz innych form edukacyjnych i wychowawczych;

3) nauka, edukacja, oświata, wychowanie;

4) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich, osieroconych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dyskryminacją, chorych, uzależnionych, w trudnej sytuacji życiowej;

8) organizacja imprez rekreacyjno - sportowych w gminie, a także na obszarach wiejskich;

9) podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu;

10) działania na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego;

11) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawy estetyki wsi, integracji mieszkańców wsi, pobudzania aktywności społecznej mieszkańców wsi;

12) upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań, wspomagających rozwój demokracji;

13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

14) wspomaganie organizacji pozarządowych w wymiarze technicznym, szkoleniowym i informacyjnym;

15) propagowanie i promowanie humanistycznych, ekologicznych i głęboko demokratycznych postaw społecznych;

16) prowadzenie działalności naukowo-badawczej z poszanowaniem zasady jedności wszystkich zjawisk oraz wyjątkowości każdego systemu;

17) promocja i organizacja wolontariatu;

18) działalność charytatywna;

19) propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;

20) propagowanie zdrowego trybu życia poprzez profilaktykę oraz aktywność ruchową;

21) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

22) działania na rzecz integracji europejskiej w każdej z możliwych sfer życia społecznego;

23) propagowanie rodzicielstwa zastępczego;

24) współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami;

25) współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji w/w celów;

26) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych;

27) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, wyznania religijne, rasę

28) aktywizacja, integracja, oraz inne działania na rzecz Seniorów

29) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

30) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

31) pośrednictwo pracy, polegające na:

a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

b) udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

c) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,

d) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

e) informowaniu poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

f) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

32) doradztwo personalne, polegające na:

a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,

c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

33) poradnictwo zawodowe, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

b) udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, np. o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

c) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych oraz zajęć zachęcających do aktywnego poszukiwania pracy,

d) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.

 

§9 Akademia swe cele realizuje poprzez:

1) organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, sesji naukowych i spotkań dyskusyjnych oraz innych imprez;

2) prowadzenie działalności edukacyjnej (szkolenia, wykłady, kursy i warsztaty) oraz wydawniczej;

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych;

4) organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych;

5) stworzenie i wdrożenie systemu szkolenia trenerów i młodzieży;

6) stworzenie ośrodka informacji i dokumentacji realizującego cele statutowe;

7) promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz podmiotami gospodarczymi;

8) wypowiadanie się w sprawach publicznych, a szczególnie w sprawach dotyczących ważnych przedsięwzięć realizowanych przez władze państwowe i samorządowe zarówno szczebla lokalnego jak i centralnego, które są związane z celami statutowymi;

9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji, władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami statutowymi;

10) współpracę z osobami oraz instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele;

11) włączanie się w organizowanie imprez i przedsięwzięć inicjowanych przez inne organizacje i instytucje realizujące podobne cele;

12) przynależność do innych organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele;

13) wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego;

14) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;

15) przeciwdziałanie patologiom społecznym;

16) angażowanie się w ustalenia zasad etyki i stała troska o ich przestrzeganie;

17) działanie na rzecz swoich członków poprzez wspieranie ich rozwoju i podnoszenie kwalifikacji;

18) współpracę z przedszkolami, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, domami dziecka, ośrodkami pomocy społecznej, policją, służbą zdrowia, klubami sportowymi, instytucjami kultury i organizacjami turystycznymi, sądami rodzinnymi i kuratoriami;

19) prowadzenie szkół i placówek oświatowych;

20) wspieranie działań organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe;

21) organizacje świetlic dla dzieci, świetlic wiejskich, świetlic socjoterapeutycznych;

22) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;

23) organizację dożywiania dzieci i młodzieży;

24) inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych;

25) działalność agencji zatrudnienia;

 

Rozdział III. Członkowie - prawa i obowiązki

§10 Członkami Akademii mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Akademię.

 

§11 Członkowie Akademii dzielą się na:

1) zwyczajnych

2) wspierających

3) honorowych

 

§12

1) Członkiem zwyczajnym Akademii może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) podziela cele Akademii;

c) uzyska rekomendacje dwóch członków zwyczajnych Akademii;

d) złoży odpowiednią deklarację członkowską;

e) zapłaci składkę za okres minimum 3 miesięcy.

2) Warunki wymienione w lit. c, d oraz e nie dotyczą członków założycieli.

3) W tym samym trybie członkiem zwyczajnym może zostać cudzoziemiec, w tym także osoba niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Akademii na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

5) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

 

§13

1) Członkiem wspierającym Akademię może zostać osoba fizyczna i prawna organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Akademii deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Akademii.

2) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 

§14

1) Członkiem honorowym Akademii może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Akademii.

2) Tytuł członka honorowego Akademii przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

§15 Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego;

2) udziału w zgromadzeniach i zebraniach Akademii;

3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Akademii;

4) zgłaszania wniosków, co do działalności Akademii;

5) korzystania ze świadczeń i pomocy Akademii na zasadach określonych przez Zarząd;

6) promocji własnej twórczości artystycznej w ramach działalności statutowej Akademii;

7) otrzymywania wydawnictw Akademii na zasadach określonych przez Zarząd.

 

§16 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brać aktywny udział w działalności Akademii i w realizacji jego celów;

2) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Akademii;

3) regularnie opłacać składki;

4) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Akademii;

5) dbać o dobre imię Akademii.

 

§17 Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Akademii, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§18 Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Akademii.

 

§19 Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§20 Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez zarząd:

a)z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Akademii;

b) z powodu niepłacenia składek za okres 12 miesięcy;

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§21 Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Akademii

Podrozdział I . Przepisy ogólne

§22 Władzami Akademii są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§23 Kadencja wszystkich władz wybieranych Akademii trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

§24 W razie, gdy skład władz Akademii ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

Podrozdział II. Walne Zgromadzenie Członków

§25

1) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Akademii. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczyni - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3) Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy łata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4) Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5) Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Akademii.

6) Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7) Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością członków Akademii.

8) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Akademii, o ile pozostałe zapisy statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

9) Uchwały dotyczące zmian statutu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Akademii.

10) W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

11) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalenie zmian statutu,

b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalanie budżetu,

f) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Akademii,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Akademii,

h) odwoływanie wszystkich władz Akademii,

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Akademii,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Akademii lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

1) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

m) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Akademii i przeznaczeniu jej majątku.

12) Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Akademii.

13) W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków następuje w drugim terminie, jeżeli w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie podstawowym wyraźnie to zaznaczono i wskazano ewentualny termin dodatkowy. Ważność Walnego Zgromadzenia otwartego w drugim terminie nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 

Podrozdział III. Zarząd

§26

1) Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Akademii zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Akademię na zewnątrz.

2) Zarząd Akademii może składać się z trzech, do pięciu osób. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.  

3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

4) Posiedzenia zarządu zwoływane są przez prezesa w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu.

5) Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6) Do zakresu działań Zarządu należy:

a) realizacja celów statutowych Akademii,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów działalności Akademii i preliminarzy budżetowych,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem ruchomym i nieruchomym Akademii,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, lub obciążaniu majątku Akademii,

f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

g) reprezentowanie Akademii na zewnątrz,

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

i) przyjmowanie i skreślanie członków,

j) projektowanie i wdrażanie nowych kierunków działania Akademii,

k) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

7) Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

8) Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Akademii i jego Dyrektora.

9) Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

 

 

Podrozdział IV. Komisja Rewizyjna

§27

1) Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Akademii. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

2) Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków.

3) Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

4) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Akademii ani być pracownikami Akademii.

5) Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6) Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Akademii wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

7) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) coroczna kontrola działalności finansowej Zarządu pod względem legalności gospodarności i rzetelności,

b) składanie wniosków z kontroli przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Akademii,

e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Rozdział V.  Majątek i Fundusze

§28

1) Majątek Akademii powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) z wpływów z działalności statutowej, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Akademii,

d)   dotacji, grantów, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych i innych dochodów lub dofinansowań niestałych, w tym ofiarności publicznej i imprez,

e) z kredytów i pożyczek bankowych,

f) z odpłatnej działalności statutowej.

2) Akademia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Akademii podejmuje Zarząd.

4) Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Akademii, zawierania umów i udzielana pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§29 Uchwałę o rozwiązaniu Akademii podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich głosów), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§30 Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

 

§31 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Akademii Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Akademii. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Akademii, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Akademii, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

§32 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".