Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Spotkanie dla rodziców i uczestników placówek w Osinie, Węgorzach i w Nowogardzie

plakat PWDZapraszamy dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych na spotkania inauguracyjne Placówek Wsparcia Dziennego. 

13.11.2019r., (środa) godz. 16.00 Osina - świetlica wiejska

14.11.2019r. (czwartek) godz. 16.00 Węgorza - świetlica wiejska

 

22.11.2019r. (piątek) godz. 10.00 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie

 

Czytaj więcej o: Spotkanie dla rodziców i uczestników placówek w Osinie, Węgorzach i w Nowogardzie

Zapytanie ofertowe 2PWD2019

                                                                                                                                                                                Nowogard, dn. 05.11.2019r.

/

 

Zapytanie ofertowe nr 2/PWD/2019

na wykonanie zamówienia na

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

"Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00

Podstawa prawna: Zamówienie od 20 tys. złotych netto do 50 tys. złotych netto udzielane jest na podstawie rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe 2PWD2019

Harmonogram wsparcia Listopad 2019r.

logotypy

 

W dniach 07.11.2019 do 10.11.2019r. odbywać się będzie szkolenie dla Operatorów wózków widłowych zakończone egzaminem UDT. Szkolenie odbywać się będzie w Nowogardzie ul. 3 maja 44. 

07. 11.2019r. od godziny 14.00 

08.11.2019r. od godziny 14.00 

09.11.2019r od godziny 8.00

10.11.2019r. od godziny 8.00  

 

Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w projekce mogą zgłaszać się do biura znajdującego się w Nowogardzie przy ul Boh. Warszawy 34/4, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wszystkie dokumenty rekruracyjne dostępne są w biurze, oraz na stronie internetowej. Każdy kandydat/ kandydatka do projektu uzyska wsparcie pracownika stowarzyszenia AWIS w prawidłowym wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. 

W godzinach oracy biura dyżur pełnią: 

1. Doradca zawodowy - wsparcie w zakresie przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

2. Pośrednik pracy  - pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy

3. Psycholog - wsparcie w zakresie motywacji i przełamywania barier 

Osoby niepełnosprawne po uprezdnim zgłoszeniu będą objęte wsparciem asystenta.  

 

 

Czytaj więcej o: Harmonogram wsparcia Listopad 2019r.

SPROSTOWANIE

W związku z informacjami, które mijają się z prawdą zawartymi, w opublikowanych artykułach na oficjalnej stronie gminy Nowogard, Dzienniku Nowogardzkim oraz oświadczeniu radnych klubu SLD, dotyczącymi działalności Stowarzyszenia AWIS, Zarząd Stowarzyszenia oświadcza, iż Stowarzyszenie AWIS jest organizacją apolityczną nie związaną z żadną partią ani komitetem. Zaangażowanie w sprawy polityczne członków Stowarzyszenia stanowi wyraz ich własnych poglądów, do czego mają niezbywalne prawo, i nie występują jako reprezentanci Stowarzyszenia tylko jako osoby prywatne. Stowarzyszenie AWIS przez wiele lat swojej dotychczasowej działalności współpracowało z osobami o różnych poglądach politycznych, nigdy nie były one dla nas wyznacznikiem, gdyż zwracaliśmy uwagę wyłącznie na kompetencje i wolę wspólnego działania. Fakt współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Goleniowskim wynika nie z tego, że pracują tam osoby z konkretnego obozu politycznego, tylko z tego że po stronie Powiatu jest wola współdziałania. Stowarzyszenie AWIS działa na terenie gminy Nowogard, członkowie Stowarzyszenia są mieszkańcami Nowogardu i pragniemy, aby to Gmina Nowogard była partnerem Stowarzyszenia, również w pozyskiwaniu środków unijnych. Niestety wysłane, do Burmistrza Roberta Czapli, pismo dotyczące współpracy pozostało bez jakiejkolwiek odpowiedzi, burmistrz wymownie milczy.

Czytaj więcej o: SPROSTOWANIE