AKADEMIA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Strona główna


Najnowsze aktualności

Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

Nowogard, dn. 09.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

na wykonanie zamówienia na

przeprowadzenie szkoleń zawodowych wynikających z IPD

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Brawo TY

 

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt „Brawo TY” nr POWR.01.03.01-00-0076/18-00, finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 60 osób, wynikających z Indywidualnych Planów Działania.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

Nowogard, dn. 09.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

na wykonanie zamówienia na

przeprowadzenie szkoleń zawodowych wynikających z IPD

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Akademia Fachowców”

 

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt „Akademia Fachowców” nr RPZP.06.05.00-32-K080/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00: Rynek pracy,  Numer i nazwa Działania RPZP.06.05.00: Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 120 osób, wynikających z Indywidualnych Planów Działania.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

Akademia Fachowców

Placówki Wsparcia Dziennego - Czwarte piętro