Zapytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 

w ramach środków przyznanych na realizację projektu "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00

Podstawa prawna: Zamówienie od 20 tys. złotych netto do 50 tys. złotych netto udzielane jest na podstawie rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 1/PWD/2019 na wykonanie zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Wyłonienie instruktorów trenerów kursów komputerowych

W związku z realizacją projektu pt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” nr POPC.03.01.00-00-0086/18 , finansowanego z EFS w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17).

Zapraszamy instruktorów do złożenia dokumentów aplikacyjnych na prowadzenie kursów komputerowych w nastęujących modułach: 

1. „Rodzic w Internecie” – czas trwania 16 godzin;

2. „Mój biznes w sieci” – czas trwania 16 godzin;

3. „Moje finanse i transakcje w sieci” – czas trwania 16 godzin;

4. „Działam w sieciach społecznościowych” – czas trwania 16 godzin;

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – czas trwania 16 godzin;

6. „Rolnik w sieci” – czas trwania 16 godzin;

7. „Kultura w sieci"– czas trwania 16 godzin;

 Dopuszczamy możliwość realizacji kilku grup szkoleniowych w jednym temacie, jak i z uwag na brak chętnych brak realizacji szkolenia w wybranej tematyce.

DO POBRANIA: OFERTA INSTRUKTOR KURSÓW KOMPUTEROWYCH

Czytaj więcej o: Wyłonienie instruktorów trenerów kursów komputerowych

Transport osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie AWIS zwraca się z zapytaniem ofertowym na przewóz osób niepełnosprawnych z Nowogardu do Goleniowa. 

Czytaj więcej o: Transport osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe nr 1/AWIS2019 na wykonanie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie zdobycia nowych umiejętności wg opracowanego programu w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Nowe możliwości”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wg opracowanego programu, tj.:
1. Moja metamorfoza – 60 godzin / grupę, dla 32 osób. Łącznie 180 godzin szkoleniowych. Uczestnicy powinni być podzieleni na min 3 grupy, liczące średnio po 11 osób. (Zastrzegamy możliwość zmiany liczby osób i grup).
2. Przeprowadzenie szkolenia pn. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na przykładzie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie dla 30 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych, 20 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.

3. Koszt dojazdu trenerów i uczestników, sal, zapewnienia uczestnikom przerw kawowych w trakcie szkoleń, koszty egzaminów, ubezpieczenia NNW, badania lekarskie oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 1/AWIS2019 na wykonanie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie zdobycia nowych umiejętności wg opracowanego programu w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Nowe możliwości”