Zapytania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyniki zapytania ofertowego 65_01_2019

 

W związku z zapytaniem oferowym nr 65_01_2019 publikujemy protokół wyboru ofery: 

Protokół wyboru oferty

Wyjaśnienia do zapytanie 65_01_2019

 

W zwiazku z przesłanymu na adres mailowy pytaniami do zapytania 65_01_2019 publikujemy pytania wraz z odpowiedzimi. 

  

1. W jakim terminie (poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia) zamawiający wskaże miejsce szkolenia i dokładną ilość uczestników poszczególnych szkoleń?

Ad 1 Minimum 7 dni kalendarzowych przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia

 

2. Czy przewidziany w szkoleniach egzamin zewnętrzny ma być egzaminem czeladniczym (jeżeli jest przewidziany w danym zawodzie), egzaminem VCC czy sprawdzającym kwalifikacje egzaminem zewnętrznym po którym uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu?

Ad 2 W ramach szkoleń planowane jest uzyskanie kwalifikacji przez 38 uczestników oraz kompetencji przez 82 uczestników.

- Kwalifikacje udokumentowane zostać muszą przez dokumenty potwierdzające pozytywny wynik egzaminów zewętrznych (certyfikat, dyplom, zaświadczenie, świadectwo) kopia dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji zgodnie z zal. nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Zleceniobiorca dostarczy informacje o podstawie prawnej lub innych uregulowaniach, które stanowią podstawę do potwierdzenia przeprowadzenia procedury certyfikowania oraz uzasadnienie dla potwierdzenia rozpoznawalności certyfikatu w danym sektorze lub branży, w zakresie której wydane zostaną certyfikaty.

- Kompetencje potwierdzone zostaną poprzez zaświadczenie o ukończeniu kursu ze wskazaniem efektów kształcenia Dokumentacja potwierdzająca zakończenie udziału w kursie (certyfikaty, zaświadczenia,listy obecności, dziennik zajęć). Zgodnie z wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 nabycie kompetencji będzie weryfikowane przez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia np. w formie egzaminu.

 

3. Czy jest możliwość uzyskania wcześniejszej informacji o ilości zrekrutowanych do projektu osób i miejscowości z jakich pochodzą?

Ad 3 Projekt skierowany jest do 120 osób zamieszkujących powiaty: kamieński, goleniowski, gryficki, łobeski. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. 

Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

Nowogard, dn. 09.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

na wykonanie zamówienia na

przeprowadzenie szkoleń zawodowych wynikających z IPD

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Brawo TY

 

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt „Brawo TY” nr POWR.01.03.01-00-0076/18-00, finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 60 osób, wynikających z Indywidualnych Planów Działania.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

Nowogard, dn. 09.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019

na wykonanie zamówienia na

przeprowadzenie szkoleń zawodowych wynikających z IPD

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Akademia Fachowców”

 

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt „Akademia Fachowców” nr RPZP.06.05.00-32-K080/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.06.00.00: Rynek pracy,  Numer i nazwa Działania RPZP.06.05.00: Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 120 osób, wynikających z Indywidualnych Planów Działania.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 65_01_2019