Informacje o projekcie BRAWO TY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2019

plakat Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych realizuje projekt pn. „Brawo TY”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, działanie 1.3.  

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, z terenu woj. Zachodniopomorskiego, kategorii NEET: 50 osób biernych zawodowo oraz 10 os. pracujących  (zatr.w  ramach umów cyw-prawnych, kt. m-czne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia/ zatr. w oparciu o stos. cywilnoprawny  lub zatrudnieni na umowy krótkoterminowe), które opuściły (do 2 lat po opuszczeniu): pieczę zastępczą lub  młodzieżowe ośrodki wych. i młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub specjalne ośrodki szkolno-wych. i specjalne ośrodki wychowawcze lub zakład karny lub areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich   lub zakończyły naukę w szkole specjalnej. 

Szczególny nacisk zostanie położony na zwiększ. zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy na rzecz osób młodych, poprzez aktywizację osób, które. nie są zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia z dostosowaniem wsparcia do potrzeb osób młodych, biernych zawodowo adekwatnych do specyfiki lokalnego rynku pracy oraz ubogich pracujących.

  

Podejmowane będą następujące działania:

 

 

○ identyfikację potrzeb wraz z opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

○ indywidualne  poradnictwo zawodowe,

○ szkolenia zawodowe,

Nabywanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbęd. na rynku pracy w zawodach wskazanych jako deficytowe w woj. Zachodniopomorskim lub potwierdzone zapotrzebowaniem od  pracodawców w formie wstępnej deklaracji zatrudnienia. Za szkolenie przysługuje

○ staże  zawodowe i indywidualne pośrednictwo pracy:

Nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu  poprzez staże. 30 uczestników projektu odbędzie 3 miesięczne  staże  u  pracodawcy gwarantującego zatrudnienie. Wysokość stypendim stażowego w roku 2019 wynosi 1033,70 netto/ mies.

Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe +składki.

○ środki na realokację,

Wsparcie mobilności geografficznej, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniu w miejscu  zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowaia w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie śr. na zasiedlenie. Przewidziano wsparcie dla 10 osób w kwocie po 5 tysięcy zł./os.

○ wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez trenera aktywności.

Pomoc osobom niepełnosprawnych w udziale w projekcie,w osiągnięciu jak najwyższej samodzielności oraz niezależności. 

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”

Warnkowo 6, 72-200 Nowogard

Tel. 607 315 490

e-mail: biuro@awis.org.pl