Wyłonienie instruktorów trenerów kursów komputerowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2019

W związku z realizacją projektu pt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” nr POPC.03.01.00-00-0086/18 , finansowanego z EFS w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1., Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17).

Zapraszamy instruktorów do złożenia dokumentów aplikacyjnych na prowadzenie kursów komputerowych w nastęujących modułach: 

1. „Rodzic w Internecie” – czas trwania 16 godzin;

2. „Mój biznes w sieci” – czas trwania 16 godzin;

3. „Moje finanse i transakcje w sieci” – czas trwania 16 godzin;

4. „Działam w sieciach społecznościowych” – czas trwania 16 godzin;

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – czas trwania 16 godzin;

6. „Rolnik w sieci” – czas trwania 16 godzin;

7. „Kultura w sieci"– czas trwania 16 godzin;

 Dopuszczamy możliwość realizacji kilku grup szkoleniowych w jednym temacie, jak i z uwag na brak chętnych brak realizacji szkolenia w wybranej tematyce.

DO POBRANIA: OFERTA INSTRUKTOR KURSÓW KOMPUTEROWYCH

Do składania ofert zapraszamy Instruktorów, którzy spełniają łącznie warunki:

 Posiadają kompetencje:

METODYCZNE: 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi. 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy. 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym. 4. Umiejętność motywowania uczestników.

TECHNICZNE: 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony). 2. Umiejętność korzystania z internetu. 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie. 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych. 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych. 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

DOŚWIADCZENIE: 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego ul. Bohaterów Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard, lub w formie skanów na adres mailowy: biuro@awis.org.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12 sierpnia  2019 r. do  godz. 23.59. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego/adres mailowy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Iwona Husarz, e-mail: biuro@awis.org.pl , tel. 607 315 490.

Plakat kursów komputerowych