Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Harmonogram pracy PWD w Osinie

logotypy UE

 

 

HARMONOGRAM PRACY PWD NA WRZESIEŃ 2020

Dni i godziny funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Osinie

Zajęcia dla dzieci:

PWD Osina:

1.09.2020, wtorek - 14.00-18.00

2.09.2020, środa - 14.00-18.00

3.09.2020, czwartek - 14.00-18.00

4.09.2020, piątek ------------------------------------------------------------ 

Czytaj więcej o: Harmonogram pracy PWD w Osinie

Zakończenie wakacji

logotypy UE

 

25 oraz 26 sierpnia zostały zorganizowane ogniska w PWD Osina i PWD Węgorza z okazji zakończenia wakacji.

Podziękowania dla OSP w Osinie za wspacie imprezy oraz pokaz sprzętu gaśniczego.

Obraz może zawierać: dzieci oglądające sprzęt strażacki

 

Więcej zdjęć poniżej - zapraszamy do obejrzenia. 

Czytaj więcej o: Zakończenie wakacji

Remont i dostosowanie świetlic wiejskich w Osinie oraz Węgorzy do potrzeb PWD

logotypy UE

 

W Placówkach Wsparcia Dziennego w Osinie oraz Węgorzy trwają prace remontowe, które mają na celu dostoswanie świetlic wiejskich do naszych potrzeb :) 

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją

Czytaj więcej o: Remont i dostosowanie świetlic wiejskich w Osinie oraz Węgorzy do potrzeb PWD

Zapytanie ofertowe nr 07.76.2020/PWD - aktualizacja

logotypy UE

TREŚĆ ZAPYTANIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Zapytanie ofertowe nr 07.76.2020/PWD na wykonanie zamówienia:

 

Doradztwo i korepetycje dla uczestników Placówek Wsparcia Dziennego w Węgorzy, Osinie oraz w Nowogardzie prowadzonych przez Stowarzyszenie Akademia Wsparcia Inicjatyw Społecznych AWIS, w ramach środków przyznanych na realizację projektu pn. Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD
w gminie Osina
nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pn. Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina
nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 07.76.2020/PWD - aktualizacja

Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 07.76.2020/PWD

logotypy UE

 

Warnkowo, 26 sierpnia 2020 roku

 

Pytania do zapytania ofertowego nr 07.76.2020/PWD

 

24 sierpnia bieżącego roku otrzymano na adres e-mail awis@awis.org.pl następujące pytania:

1)     Czy wskazany wymiar poradnictwa  25h godzin miesięcznie jest
przewidywanym łącznym miesięcznym wymiarem na wszystkie rodzaje
poradnictwa objęte zapytaniem czy też wskazany wymiar dotyczy
poszczególnych rodzajów poradnictwa tzn. osobno 25 h/mies na
logopedę, 25 h/mies na prawnika itd.?

Odpowiedź: Wskazany wymiar poradnictwa jest przewidywanym łącznym miesięcznym wymiarem na wszystkie rodzaje poradnictwa objęte zapytaniem. Zamawiający określił łączny miesięczny wymiar poradnictwa dla grupy w wymiarze średnio 25 godzin. Ilość godzin poszczególnych rodzajów wsparcia będzie wynikała z rzeczywistej potrzeby uczestników projektu, może być zmienna z uwagi na specyfikę pracy w PWD.

 

2)     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w jaki
sposób należy na formularzu ofertowym oznaczyć złożenie oferty co
do części przedmiotu zamówienia np. jeden rodzaj poradnictwa?
Formularz ofertowy w swej treści odsyła do Części 1 i części 2
opisu przedmiotu zamówienia, jednak w zapytaniu ofertowym nie ma
wyodrębnionych części 1 i części 2 opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w zapytaniu ofertowym, że przedmiotem zamówienia jest:

1. udzielenie poradnictwa psychoterapeutycznego oraz prawnego,

2. udzielenie korepetycji

w Nowych Placówkach Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro"
w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina.

Wynika z tego, że część pierwsza dotyczy składania ofert na udzielenie poradnictwa psychoterapeutycznego oraz prawnego, a część druga udzielenia korepetycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera analogiczną numerację rozszerzoną o wypunktowanie wskazanych rodzajów wsparcia.

Jeśli oferent chciałby złożyć ofertę na jeden rodzaj poradnictwa - Zamawiający w formularzu ofertowym zawarł tabelę dotyczącą ceny zawierającej wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w obszarze zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia. Tabela ta podzielona jest na część I oraz II. Oferent uzupełniając formularz ofertowy, wskazuje proponowaną cenę brutto za 1 godzinę zegarową wsparcia. W przypadku składania ofertowy częściowej w kolumnie drugiej (elementy zamówienia) oferent dopisuje do „część I”, obok, rodzaj poradnictwa oraz wskazuje cenę brutto (kolumna trzecia).

 

Czytaj więcej o: Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 07.76.2020/PWD

Szkolenie ,,Pracownik biurowy z elementami rachunkowości, kadr i płac"

plakat Akademia Fachowcow

 

Od 12 sierpnia rozpoczęliśmy szkolenie Pracownik biurowy z elementami rachunkowości, kadr i płac. Panie doskonalą swoje umiejętności, by następnie podbić rynek pracy. 

Czytaj więcej o: Szkolenie ,,Pracownik biurowy z elementami rachunkowości, kadr i płac"