Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 07.76.2020/PWD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 sierpnia 2020

logotypy UE

 

Warnkowo, 26 sierpnia 2020 roku

 

Pytania do zapytania ofertowego nr 07.76.2020/PWD

 

24 sierpnia bieżącego roku otrzymano na adres e-mail awis@awis.org.pl następujące pytania:

1)     Czy wskazany wymiar poradnictwa  25h godzin miesięcznie jest
przewidywanym łącznym miesięcznym wymiarem na wszystkie rodzaje
poradnictwa objęte zapytaniem czy też wskazany wymiar dotyczy
poszczególnych rodzajów poradnictwa tzn. osobno 25 h/mies na
logopedę, 25 h/mies na prawnika itd.?

Odpowiedź: Wskazany wymiar poradnictwa jest przewidywanym łącznym miesięcznym wymiarem na wszystkie rodzaje poradnictwa objęte zapytaniem. Zamawiający określił łączny miesięczny wymiar poradnictwa dla grupy w wymiarze średnio 25 godzin. Ilość godzin poszczególnych rodzajów wsparcia będzie wynikała z rzeczywistej potrzeby uczestników projektu, może być zmienna z uwagi na specyfikę pracy w PWD.

 

2)     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w jaki
sposób należy na formularzu ofertowym oznaczyć złożenie oferty co
do części przedmiotu zamówienia np. jeden rodzaj poradnictwa?
Formularz ofertowy w swej treści odsyła do Części 1 i części 2
opisu przedmiotu zamówienia, jednak w zapytaniu ofertowym nie ma
wyodrębnionych części 1 i części 2 opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w zapytaniu ofertowym, że przedmiotem zamówienia jest:

1. udzielenie poradnictwa psychoterapeutycznego oraz prawnego,

2. udzielenie korepetycji

w Nowych Placówkach Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro"
w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina.

Wynika z tego, że część pierwsza dotyczy składania ofert na udzielenie poradnictwa psychoterapeutycznego oraz prawnego, a część druga udzielenia korepetycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera analogiczną numerację rozszerzoną o wypunktowanie wskazanych rodzajów wsparcia.

Jeśli oferent chciałby złożyć ofertę na jeden rodzaj poradnictwa - Zamawiający w formularzu ofertowym zawarł tabelę dotyczącą ceny zawierającej wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w obszarze zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia. Tabela ta podzielona jest na część I oraz II. Oferent uzupełniając formularz ofertowy, wskazuje proponowaną cenę brutto za 1 godzinę zegarową wsparcia. W przypadku składania ofertowy częściowej w kolumnie drugiej (elementy zamówienia) oferent dopisuje do „część I”, obok, rodzaj poradnictwa oraz wskazuje cenę brutto (kolumna trzecia).