Informacje o projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

szycie

 

ogrody

Cel projektu: Rozwój podmiotu wspierającego osoby zagrożone ubóstwem i/lub wyklucz. społecz. poprzez utworzenie nowych pracowni Szeregu Pomocy krawieckiej i ogrodniczej w terminie od 01.01.2021 do 31.12. 2022r. Na osiągięcie celu głównego złożą się cele szczegółowe:

1. Wzrost potencjału wnioskodawcy poprzez doposażenie dwóch nowych pracowni do 31.03.21r.

2 Wzrost potencjału społołecznego 40 uczestników projektu poprzez objęcie usługami aktywnej integracji społecznej w terminie od 01.03.21 do 31.12.22r.

3. Poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu dzięki usługom aktywnej integracji o charkterze zawodowym : puli szkoleń. staży zawodowych, oraz pośrednictwa pracy i oferty nowych pracowni od 01.07.21 do 31.12.22r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu Nowe pracownie w Szeregu Pomocy wynosi 986 804,62 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset cztery zł. 62/100).

       Dofinansowanie w kwocie 986 804,62 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset cztery zł. 62/100) zostało udzielone z następujących źródeł: 
- ze środków europejskich w kwocie 838 783,92 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy zł 92/100), co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu;
- ze środków dotacji celowej w kwocie 98 680,46 zł(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 46/100).

       Wkład własny w kwocie 49 340,24 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 24/100).