Szereg Pomocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

plakat szereg pomocy

 

       Celem głównym Projektu Szereg pomocy – ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie jest wzrost ilości podmiotów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie i funkcjonowanie podmiotu pn.:"Szereg pomocy" w Nowogardzie z warsztatami praktycznej nauki zawodu dla osób z niepełnosprawnością w Warnkowie w terminie 1.01.2020 do 31.03.2023 r.

       Zakładamy, że w rezultacie zmniejszy się liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatów goleniowskiego, kamieńskiego, łobeskiego i gryfickiego, w tym w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją – osoby te po udziale w Projekcie podejmą pracę lub co najmniej będą jej poszukiwać.

       Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu Szereg pomocy – ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej w Nowogardzie wynosi 3 435 178,80 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 80/100).

       Dofinansowanie w kwocie 3 263 419,86 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych 86/100) zostało udzielone z następujących źródeł: 
- ze środków europejskich w kwocie 2 919 901,98 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 98/100), co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu;
- ze środków dotacji celowej w kwocie 343 517,88 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych 88/100).

       Wkład własny w kwocie 171 758,94 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 94/100).