Rekrutacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

rekrutacja

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, w ramach realizowanego projektu „TIK-TAK” pragnie zaprosić wszystkie osoby, szczególnie w wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne, chętne do poniesienia swoich umiejętności w zakresie obsługi komputera, do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym.

Szkolenie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez organizatora, możliwe najbliższym miejscu zamieszkanai uczestników.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (możliwe są też zajęcia sobotnie) w godzinach 9-18 w wymiarze 5 godzin dydaktycznych dla grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dla każdej z grup  opracowany zostanie indywidualnie, po skompletowaniu wymaganej ilości uczestników. Dla każdej z grup zaplanowane jest średnio 50 godzin zajęć (10 dni szkoleniowych). Dla uczestników zapewnione zostaną upominki i materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas zajęć.

Wszystkie szkolenia realizowane spełniają Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, zgodny z nowelizacją europejskich ram kompetencji cyfrowych -DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

"TIK - TAK"

Numer umowy/ decyzji: RPZP.08.10.00-32-K044/22-00

 

Realizowanego w ramach Osi  RPZP.08.00.00 Edukacja, działanie: RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, Cel szczegółowy: 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

 

§ 1

Informacja o projekcie

 1. Projekt pn. „TIK-TAK”, jest realizowany przez: Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” z siedzibą w Warnkowo 6c, 72-200 Nowogard, na podstawie umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy jako instytucję pośredniczącą.
 2. Okres realizacji projektu od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
 3. Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej  http://www.awis.org.pl.
 4. Każdy z Kandydatów na Uczestnika Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2

Definicje

 1. Program –oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej numer CCI 2014PL16M2OP016 z 12.02.2015r zwanego dalej RPO WZ;
 2. Projekt – projekt pn. „TIK-TAK”.
 3. Biuro Projektu – siedziba mieści się w Warnkowo 6,  72-200 Nowogard.
 4. Uczestnik/Uczestniczka projektu (UP) – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
 5. Beneficjent – StowarzyszenieAkademia wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS.
 6. Uczestnik projektu – oznacza to uczestnika projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 7. Formularz rekrutacyjny – dokumenty wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu.

 

§3

Promowanie projektu/rekrutacja

 1. Sposoby rekrutowania uczestników/uczestniczek Projektu:

-     zamieszczenie ogłoszeń o projekcie na stronie internetowej oraz profilu Facebook Beneficjenta.

-     rozpowszechnienie informacji o projekcie poprzez kolportaż plakatów promocyjnych informujących o projekcie w: Urzędach Gminy, Ośrodkach Kultury, OPS-ach, PUP, PCPR, PEFRON, na terenie realizacji projektu, ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej i wiejskiej: parkingi, skwery, dworce, Ośrodki Kultury, przestrzeń wokół parafii.

-     organizacja cyklu spotkań informacyjno-promocyjnych w gminach na terenie powiatów objętych projektem.

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od października 2022r.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przystąpienie kandydata/kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 4

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik projektu spełnia łącznie poniższe kryteria:

-         Jest osobą w wieku 25 lat i więcej.

-         Zamierza uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych.

-         Jest osobą fizyczną pracującą, uczącą się bądź zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskiego.

-         Nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nie jest osobą fizyczną zajmującą się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

§ 5

Dokumenty rekrutacyjne

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają: osobiście, pocztą lub kurierem komplet dokumentów projektowych w Biurze Projektu w Warnkowo 6c, 72-200 Nowogard.
 2. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

-         Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1.

-         Ankieta weryfikująca wiedzę w obszarach kompetencji cyfrowych – załącznik nr 2.

-         Ankieta weryfikująca motywację do podniesienia kompetencji cyfrowych – załącznik nr 3.

-         Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu – załącznik nr 4.

-         Ankieta potrzeb szkoleniowych – załącznik nr 5.

-         RODO – załącznik nr 6.

 1. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata lub osobę rekrutującą poprzez: opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata, albo poprzez opatrzenie pierwszej strony kopii dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...”, aktualną datą i własnoręcznym – czytelnym podpisem.

 

§ 6

Przebieg rekrutacji

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty z uwzględnieniem równości szans, nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony jest w okresie  od  października 2022r do momentu osiągnięcia zakładanej w projekcie liczby uczestników.
 2. Rekrutacja będzie przebiegać w następujący sposób:

-         złożenie dokumentacji rekrutacyjnej, przez kandydata do projektu wraz z wymaganymi załącznikami,

-         weryfikacja dokumentacji projektowej przez Komisję rekrutacyjną.

 1. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.

 

§ 7

Zasady rekrutacji

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być jedynie osoby spełniające kryteria formalne opisane szczegółowo w § 4.

 

§ 8

Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki Projektu

1.   Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

-     Udziału w projekcie i korzystania z zaplanowanych w Projekcie form wsparcia;

-     Otrzymania zaświadczenia o udziale w zajęciach w ramach Projektu;

 1. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:

-     przestrzegania niniejszego Regulaminu i postanowień umów projektowych (umowa szkoleniowa, stażowa)

-     przestrzegania zasad ustalonych przez prowadzących formy wsparcia podczas ich trwania

-     przystąpienia do egzaminów w ramach szkoleń zawodowych

-     skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych,

-     wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu,

-     bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie,

-     zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych i uczestnictwa, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej),

-     przedłożenia numeru rachunku bankowego, na który wypłacane będzie stypendium szkoleniowe i stażowe,

-     poinformowania w przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w Projekcie, poprzez dostarczenie do Biura Projektu kserokopii dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (zaświadczenia od pracodawcy, umowy, potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej).

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji, wiążąca dla Kandydatów i Beneficjentów pomocy należy do Beneficjenta Projektodawcy.
 3. Wnioskodawca zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zmian  do "Regulaminu rekrutacji  i  uczestnictwa  w  Projekcie" lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, jeśli pojawi się taka konieczność. Każdorazowo o zmianie postanowień Regulaminu Uczestnicy będą informowani w formie pisemnej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.10.2022r.

 

Załączniki :

-         Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1.

-         Ankieta weryfikująca wiedzę w obszarach kompetencji cyfrowych – załącznik nr 2.

-         Ankieta weryfikująca motywację do podniesienia kompetencji cyfrowych – załącznik nr 3.

-         Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu – załącznik nr 4.

-         Ankieta potrzeb szkoleniowych – załącznik nr 5.

-         RODO – załącznik nr 6.