SPROSTOWANIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

W związku z informacjami, które mijają się z prawdą zawartymi, w opublikowanych artykułach na oficjalnej stronie gminy Nowogard, Dzienniku Nowogardzkim oraz oświadczeniu radnych klubu SLD, dotyczącymi działalności Stowarzyszenia AWIS, Zarząd Stowarzyszenia oświadcza, iż Stowarzyszenie AWIS jest organizacją apolityczną nie związaną z żadną partią ani komitetem. Zaangażowanie w sprawy polityczne członków Stowarzyszenia stanowi wyraz ich własnych poglądów, do czego mają niezbywalne prawo, i nie występują jako reprezentanci Stowarzyszenia tylko jako osoby prywatne. Stowarzyszenie AWIS przez wiele lat swojej dotychczasowej działalności współpracowało z osobami o różnych poglądach politycznych, nigdy nie były one dla nas wyznacznikiem, gdyż zwracaliśmy uwagę wyłącznie na kompetencje i wolę wspólnego działania. Fakt współpracy Stowarzyszenia z Powiatem Goleniowskim wynika nie z tego, że pracują tam osoby z konkretnego obozu politycznego, tylko z tego że po stronie Powiatu jest wola współdziałania. Stowarzyszenie AWIS działa na terenie gminy Nowogard, członkowie Stowarzyszenia są mieszkańcami Nowogardu i pragniemy, aby to Gmina Nowogard była partnerem Stowarzyszenia, również w pozyskiwaniu środków unijnych. Niestety wysłane, do Burmistrza Roberta Czapli, pismo dotyczące współpracy pozostało bez jakiejkolwiek odpowiedzi, burmistrz wymownie milczy.

Nie prawdą jest sugerowanie jakoby Stowarzyszenie nie zapewniło dojazdu dla osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie. To właśnie ze środków Stowarzyszenia oraz środków Powiatowego Urzędu Pracy 12 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowogard może, od lipca tego roku, codziennie dojeżdżać do Goleniowa. W tym celu wynajęto dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych busa. Dzienny koszt wynajmu wynosi 300zł, miesięcznie średnio 6 300zł. Do dnia 21.10.2019r., za transport za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2019r., zapłacono kwotę 18 000zł. Cześć tej kwoty została zrefundowana ze środków PFRON w wysokości 4 088zł. Pozostała kwota w wysokości 13 912zł została zapłacona ze środków Stowarzyszenia AWIS. Panowie radni, zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku na godzinę 7.20, na przystanek PKS w Nowogardzie, gdzie na miejscu będziecie mogli zweryfikować stawiane przez siebie zarzuty. Pana Burmistrza zachęcamy do wyjścia przed blok o godzinie 7.15, skąd bus zabiera pierwszą grupę osób niepełnosprawnych. Niestety pieniędzy z środków Stowarzyszenia i PUP wystarczy na finansowanie dojazdów wyłącznie do końca roku. Fakt ten był znany wszystkim stronom na długo przed rozpoczęciem dojazdów, i nawet pomimo tego rodzice osób niepełnosprawnych postanowili, aby ich dzieci podjęły szansę pracy w ZAZ. Stowarzyszenie AWIS od listopada 2018 wysyła pisma do Burmistrza Roberta Czapli oraz Pełnomocnik Justyny Wiącek, w imieniu opiekunów osób niepełnosprawnych, dotyczące możliwości finansowania dojazdu ich podopiecznych. Niestety jedyną odpowiedź jaką otrzymaliśmy było żądanie okazania wniosku realizowanego projektu, który w żaden sposób nie był związany z dowozem osób niepełnosprawnych do Goleniowa. Nie jest prawdą, że Stowarzyszenie AWIS narzuca burmistrzowi sposób pomocy jaki wypracowaliśmy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy. Od roku czekamy na spotkanie z Burmistrzem, celem ustalenia wspólnych kierunków działania i podjęcia decyzji.  Zamiast rozmowy i spotkania, widzimy zmanipulowaną informację opublikowaną bez konsultacji z przedstawicielami Stowarzyszenia AWIS, ani opiekunami osób niepełnosprawnych.

Nie prawdą jest jakoby w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie dochodziło do nieprawidłowości zarówno co do sfery prowadzonych działań jaki w sferze finansowej. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie są wielokrotnie kontrolowane przez instytucje udzielające wsparcia takie jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie i wszystkie kontrole zakończyły się opinią pozytywną nt. prawidłowości prowadzonych działań. Ponadto nasz profesjonalizm docenił również burmistrz Nowogardu zlecając nam realizację wielu zadań publicznych, których rozliczenie także przebiegło pozytywnie. Ogromne zdziwienie, budzi fakt, że na prośbę Jarosława Soborskiego – kierownika WRLIF zgodziliśmy się podpisać aneks do umowy na prowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu Gminy Nowogard, a w odpowiedzi pada pytanie czy i za ile doradca zawodowy wykonujący właśnie to zlecenie pracuje. Obecnie realizowane projekty z funduszy unijnych podlegają, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, jako Instytucji Pośredniczącej udzielającej wsparcia. Wszystkie kontrole zakończone zostały z wynikiem pozytywnym. Gmina Nowogard, burmistrz, ani radni nie są organami kontrolującymi prawidłowość wydatkowanych środków unijnych. Mogą być natomiast partnerami (ale nie chcą), lub “konkurencją” w aplikowaniu o środki unijne.  Odmowa upublicznienia projektu wynikała z podejrzenia, że zostanie on wykorzystany bez naszej wiedzy i zgody jako wzór dla burmistrza do kolejnego konkursu. Nabór zakończył się w poniedziałek 28 października 2019r. Ponadto sam wniosek aplikacyjny, dla osoby nie posiadającej wiedzy nt. realizacji działań dofinansowanych z środków unijnych, nie stanowi żadnej informacji, a prowadzić może do wyciągnięcia błędnych wniosków, gdyż oprócz samego wniosku jest wiele wytycznych, do stosowania których zobligowany jest wnioskodawca. Nasze obawy okazały się prawdziwe, co widać po wystąpieniach ludzi nie posiadająch wiedzy w temacie środków unijnych, którzy wysnuwają oskarżenia pod naszym adresem. Gdyby burmistrz lub Pani pełnomocnik odpowiedzieli na nasze pisma i zgodzili się na spotkanie, na pewno zapoznalibyśmy ich z wnioskiem o dofinansowanie projektu, ale przede wszystkim skoncentrowalibyśmy się na poszukiwaniau współnego rozwiązania dla wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie AWIS ubolewa nad faktem, że działalność statutowa Stowarzyszenia została wplątana w lokalne rozgrywki polityczne, poprzez sztuczne kreowanie afery wokół jednego z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Zarzucanie nam cynicznego postępowania i wykorzystywania osób niepełnosprawnych do osiągnięcia własnych korzyści jest bezczelne, tym bardziej że żadna ze stron, tak ochoczo formułujących zarzuty, nie zwróciła się do nas z prośbą o wyjaśnienie kwestii działań prowadzonych przez Stowarzyszenie AWIS. Sam ten fakt dyskredytuje te osoby i podważa ich bezstronność. Fakt dowozu osób niepełnosprawnych nie wpływa w żaden sposób na realizację i rozliczenie realizowanych przez Stowarzyszenie AWIS projektów, gdyż żaden z nich ze względu na specyfikę działań nie zakładał, ani nie może zakładać dowozu osób nie będących w danej chwili uczestnikami projektu. Wszelkie działania podejmowane w tym temacie przez Stowarzyszenie wynikają jedynie z chęci pomocy osobom niepełnosprawnym. Panie Burmistrzu oraz Panowie i Panie radne, może i dowóz osób niepełnosprawnych nie należy, tak jak twierdzicie, do zadań gminy, jednak osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie są mieszkańcami gminy Nowogard, i to mieszkańcami znajdującymi się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, i na pewno minimum na jakie zasługują to przynajmniej ich wysłuchanie.

Publiczne kreowane daleko idących insynuacji na temat prowadzonej przez Stowarzyszenie AWIS działalności i  kreowanie sztucznej afery,  spowodowały, że Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową.  Uznaliśmy, że to sala sądowa będzie właściwym miejscem wydania werdyktu, a nie internet lub stronnicze media.

Zarząd Stowarzyszenia „AWIS”