Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2019

Nowogard, dn. 09.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019

na wykonanie zamówienia na

przeprowadzenie szkoleń zawodowych wynikających z IPD

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

„Brawo TY

 

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt „Brawo TY” nr POWR.01.03.01-00-0076/18-00, finansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 60 osób, wynikających z Indywidualnych Planów Działania.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS

Warnkowo 6

72-200 Nowogard

Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34/4,

72-200 Nowogard

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe;

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia mają na celu przygotowanie Uczestników Projektu do pracy w zaw. deficytowych na regionalnym rynku pracy zgodnie z Barometrem zawodów deficytowych w województwie zachodniopomorskim i zgodnie z ich potrzebami określonymi w IPD. W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji bądź kompetencji nieokreślonych jako deficytowe w dokumencie Barometr zawodów będą one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców. Przykładowa tematyka szkoleń:

 

Szkolenie 1. Robotnik w Zakładzie Aktywności Zawodowej (szkolenie adresowane do osób niepełnosprawnych, które spełniają kryteria podjęcia pracy w ZAZ)

 • Ilość uczestników: od 1 do 12 (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 • celem szkolenia jest  m. in.: przygotowanie  Uczestnika do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie umiejętności przygotowania się do podjęcia pracy, poznania obowiązków i praw wynikających ze stosunku pracy, poznania charakterystyki pracy w ZAZ na przykładzie zakładu w Goleniowie, kształtowania umiejętności zarządzania finansami,
 •  minimalna ilość godzin 10.

 

Szkolenie 2. Kelner

 •  ilość uczestników: od 1 do 12, (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 •  szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 •  szkolenie powinno przygotować Uczestnika do pracy na stanowisku Kelner, w zakresie m.in.: charakterystyki zawodu, zasady dbania o własny wizerunek, zasady przygotowania sali do obsługi gości, zasad przenoszenia zastawy stołowej, rodzaj systemów obsługi, podawanie zimnych, napojów. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu  dla każdego uczestnika.
 •  minimalna ilość godzin 40.

 

Szkolenie 3. Szwaczka

 • Ilość uczestników:  od 1 do 12,  (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika do pracy na stanowisku szwaczki w zakresie m.in.: podstawowe informacje na temat organizacji pracy w szwalni, materiałoznawstwo, przedstawienie pracy na podstawowych maszynach w szwalni, tworzenie pieczątek, praca z napiarką i guzikarką. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu dla każdego uczestnika.
 • minimalna ilość godzin 60.

 

Szkolenie 4. Dekarz

 •  Ilość uczestników: od 1 do 12 (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 •  szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika do pracy na stanowisku montera suchej zabudowy w zakresie m.in.:  wykonywania zadań zawodowych dekarza, w tym: czytania dokumentacji budowlanej, obsługi maszyn i sprzętu, doboru materiałów stosowanych przy robotach dekarskich, przygotowania stanowiska pracy, wykonywania pokryć dachowych różnymi materiałami.. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu dla każdego uczestnika,
 •  minimalna ilość godzin 100.

 

Szkolenie 5. Technolog robót wykończeniowych + SEP do 1KV

 •  Ilość uczestników:  od 1 do 12,  (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 •  szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy na stanowisku technologa robót wykończeniowych w zakresie m.in.: wykańczaniem robót murarskich, kładzeniem tynków zwykłych i cienkowarstwowych, wykonywaniem wykładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, paneli i płyt, wykonywaniem podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli, malowanie techniką emulsyjną, klejowa, olejną. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu dla każdego uczestnika,
 • minimalna ilość godzin 60.

 

Szkolenie 6. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wodno –kanalizacyjnych  i CO + SEP do 1KV

 •  ilość uczestników:  od 1 do 12,   (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • Szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy na stanowisku Montera instalacji i urządzeń sanitarnych wodno –kanalizacyjnych i CO w zakresie m.in.: wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych, układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia, przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji, uszczelnianie połączeń między rurami, montowanie przewodów kanalizacyjnych oraz montowania urządzeń sanitarnych. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu dla każdego uczestnika,
 • minimalna ilość godzin 60.

Szkolenie 7. Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT

 • ilość uczestników:  od 1 do 12,  
 • liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie,
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy na stanowisku  Operatora wózków widłowych. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu dla każdego uczestnika,
 • szkolenie musi zostać zakończone egzaminem państwowym UDT,
 • minimalna ilość godzin 68

 

Szkolenie 8. Kurs operator pilarki mechanicznej + operator kosy spalinowej

 • ilość uczestników:  od 1 do 12,  
 • liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie,
 •  szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy na stanowisku operator pilarki mechanicznej + operator kosy spalinowej. Program szkolenia powinien obejmować m, in.: przedstawienia budowy i konserwację pilarki, obsługę pilarki, przepisy BHP oraz zajęcia praktyczne. Podobny program szkolenia powinien być zrealizowany dla operatora kosy spalinowej. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika,
 • minimalna ilość godzin 22.

 

Szkolenie 9. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

 • Ilość uczestników:  od 1 do 12,  (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika oraz wyposażenia i materiałów na zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • Minimalna ilość godzin 100.

Szkolenie 10. Pracownik administracyjno-biurowy z ECDL

 • ilość uczestników:  od 1 do 12, (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie) 
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy jako pracownik obsługi biura, obsługi komputera, realizacja pracy biura i monitorowanie stanu prowadzonych spraw, przetwarzanie potrzebnych informacji, archiwizowanie dokumentów. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego  (ECDL) dla każdego uczestnika oraz wyposażenia i materiałów na zajęcia praktyczne i teoretyczne.
 • minimalna ilość godzin 100.

Szkolenie 11. Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1kV

 • ilość uczestników:  od 1 do 12,  
 • liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie,
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do uzyskania uprawnień energetycznych z zakresu eksploatacji/dozoru urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych, gr. E1/ D1 oraz nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji pracy pracownika gospodarczego; obsługi urządzeń oraz sprzętu używanego w pracach gospodarczo-porządkowych a także przepisów BHP. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika oraz wyposażenia i materiałów na zajęcia praktyczne i teoretyczne.
 • ·         minimalna ilość godzin 150.

Szkolenie 12. Spawacz MAG 135 lub MAG 136 lub MIG 131

 • Ilość uczestników:  od 1 do 12,   (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno zaopatrzyć Uczestnika/Uczestniczki w wiedze i umiejętności w zakresie spawania metoda MAG blach i rur spoinami pachwinowymi pozwalających na uzyskanie uprawnień spawalniczych. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika oraz wyposażenia i materiałów na zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • minimalna ilość godzin 100.

Szkolenie 13. Operator koparko ładowarki KL. III / Operator Koparki/ Operator Ładowarki

 • ilość uczestników:  od 1 do 12,  
 • liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie,
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III obejmuje wszystkie koparko ładowarki. Kurs na koparko ładowarkę kończy się egzaminem państwowym. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika oraz wyposażenia i materiałów na zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • Minimalna ilość godzin 120.

 

Szkolenie 14. Kosmetyczka poziom 1

 • ilość uczestników:  od 1 do 12,   (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • celem szkolenia ma być nabycie przez Uczestnika/ Uczestniczką wiedzy i umiejętności z zakresu m. in.: podstaw kosmetyki, profesjonalnej obsługi klientki, wyposażenia gabinetu kosmetycznego, wykorzystania nowoczesnego sprzętu  kosmetycznego,  najnowszych trendów w kosmetyce, pracy z klientką/klientem  gabinetu kosmetycznego oraz umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów kosmetycznych. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika oraz wyposażenia i materiałów na zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • minimalna ilość godzin 150.

 

Szkolenie 15. Lakiernik samochodowy

 • Ilość uczestników:  od 1 do 12 (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • Usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • Celem szkolenie ma być nabycie przez UP  wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: materiałów, narzędzi i maszyn stosowanych używanych w lakiernictwie; organizacji stanowiska pracy; właściwego przygotowania powierzchni do położenia farby podkładowej oraz lakierowania; lakierowania przygotowanej powierzchni; suszenia tejże powierzchni; a także polerowania i oceny jakości polakierowanej powierzchni. Wykonawca powinien wliczyć również koszt zdanego egzaminu zewnętrznego dla każdego uczestnika oraz wyposażenia i materiałów na zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • Minimalna ilość godzin 80.

 Szkolenie 16 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i ECDL

 • Ilość uczestników:  od 1 do 12 (liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie),
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie: powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 • szkolenie ma kompleksowo przygotować do pracy na stanowisku kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem. W programie szkolenia powinno być  m.in.: skuteczna i efektywna sprzedaż, obsługa kasy fiskalnej, prawa pracownika i pracodawcy, praca z trudnym klientem i podstawowa obsługa komputera.
 • minimalna liczba godzin – 130

Szkolenie 17. Operator suwnicy

 • ilość uczestników:  od 1 do 12,  
 • liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie,
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy na stanowisku  Operatora suwnicy. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu UDT dla każdego uczestnika,
 • szkolenie musi zostać zakończone egzaminem państwowym UDT,
 • minimalna ilość godzin 40

Szkolenie 18. Operator podestów ruchomych

 • ilość uczestników:  od 1 do 12,  
 • liczba uczestników przedmiotu zamówienia może ulec zmianie,
 • szkolenie może się nie odbyć, jeśli nie będzie wynikało z IPD uczestnika,
 • usługa będzie świadczona na terenie : powiatu goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • szkolenie powinno przygotować Uczestnika/czkę do pracy na stanowisku Operatora podestów ruchomych. W koszt szkoleń Wykonawca powinien wliczyć również koszt egzaminu UDT dla każdego uczestnika,
 • szkolenie musi zostać zakończone egzaminem państwowym UDT,
 • minimalna ilość godzin 40

 

Tematyka i rodzaj szkoleń w zamówieniu będzie dostosowana do IPD Uczestnika/czki Projektu oznacza to ze Wykonawca będzie miał możliwość zorganizowania (oprócz w.w)  innych szkoleń z zawodów deficytowych w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku.

 

3.  Koszt dojazdu trenerów i uczestników, sal, zapewnienia uczestnikom przerw kawowych w trakcie szkoleń, koszty egzaminów, ubezpieczenia NNW, badania lekarskie oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę.

 

4. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany na podstawie egzaminów wewnętrznych
w oparciu o 4 etapy: I Zakres, II Wzorzec, III Ocena; IV Porównanie: etap IV będzie porównaniem uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (etap II efekty uczenia się) po zakończeniu szkolenia.

 

Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe urządzeń i elementów zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: od dnia  20.09.2019 r.  do 31.12.2020 r. 

Termin podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 20.09. 2019r.

 

 1. 3.      Warunki udziału w postępowaniu.

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

 

 1. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 

 1. 2.      Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: złożenie oferty oznacza akceptacje treści zapytania bez zastrzeżeń.

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez właściwy WUP.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :

Należy udokumentować poprzez złożenie stosowanego zaświadczenia potwierdzającego wpis  do RIS prowadzonego przez właściwego terytorialnie dla siedziby wykonawcy WUP.

 

 1. Gwarantują wysoką jakość świadczonych usług oraz Dysponują odpowiednim personelem: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na ww. szkoleniach

 

Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra trenerów pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa powyżej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik 4 przedstawi listę osób spełniających wymagania min. 2 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń oraz kwalifikacje kadry.

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, świadectwa pracy, referencje, itp.). Przez „minimalne doświadczenie zawodowe doświadczeniem praktycznym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy nie jest krótsze niż 2 lata.” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych w przedmiotowym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 6 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę.

 1. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:

a)      Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

b)      Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

c)      Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

I. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

II. Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku przedłożenia oświadczeń z ZUS i US, zamawiający zastrzega możliwość żądania przedłożenia zaświadczeń z ZUS i US.

 

 1. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum. W takim przypadku:
 • Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania oferty,
 • Załączniki nr  2,3  składa każdy z członków Konsorcjum,
 • Pozostałe dokumenty określone w zapytaniu ofertowy wystarczy, że złoży jeden z Konsorcjantów, przy czym wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Lidera Konsorcjum.

Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 47 1140 2017 0000 4102 1135 8068 zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium (tytuł przelewu powinien zawierać co najmniej przedmiot postępowania: zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019 i nazwę projektu: „Brawo TY”). Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy na realizację usługi na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w zakresie realizacji zamówienia.

 

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku- złożenia oświadczenia o braku powiązań.

 

 1. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako  realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

 1. 5.      Opis sposobu przygotowania oferty.
 2. Wymagania podstawowe.

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
 2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Wzór oferty oraz oświadczeń są dołączone do niniejszego zapytania.
 4. Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
 • zawierać opis proponowanego programu szkolenia,
 • podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty.
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie w ciągu 2 dni roboczych. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
 3. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
 4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań
 5. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
 6. Forma oferty.

 

 1. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub ich skanów w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu wówczas, gdy złożony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego prawdziwości.

 

 1. C.   Kompletna oferta powinna zawierać:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2  - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,

załącznik nr 3 – dodatkowe oświadczenia Wykonawcy,

załącznik nr 4–  opis doświadczenia i potencjału Wykonawcy

załącznik nr 5 – wzór umowy

 

oraz dokumenty jak: kserokopia potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenia  potwierdzającego wpis wykonawcy do właściwego RIS, dokumenty potwierdzające brak wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu .Warunki udziału w postępowaniu oraz  kserokopia dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium.

 

 1. Wymagany okres związania ofertą: wynosi 30 dni

 

 1. 6.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Tobiasz Lubczyński, e-mail: awis@awis.org.pl , tel. 667 97 10 70  lub Agata Zawierucha, e-mail: azawierucha@awis.org.pl; tel. 511-271-268

 

 1. 7.      Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego z dopiskiem: ul. Bohaterów Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19 września 2019 r. do godz. 14.00 Na kopercie proszę umieścić informację:  Zapytanie ofertowe nr 13_01_2019 „Brawo TY” – nie otwierać przed 19.09.2019 godzina 14.00

 Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria oceny ofert.
 2. Opis sposobu obliczania kryterium cena.

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej wycenie,

Cmin – najniższa cena łącznie spośród ważnych wycen,

C0 – cena łącznie obliczona badanej wyceny.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

 

Przez jakość rozumie się

 1. łączną liczbę osób posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie. 

Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług w zakresie pkt. A wypełnia tabelę: „Załącznik numer 6”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 6 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Potwierdzone doświadczenie personelu Wykonawcy: łączna liczba lat doświadczenia zawodowego wykazanego personelu w załączniku nr 6 (min 8 trenerów).

Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług  w zakresie pkt. B  wypełnia tabelę: „Załącznik numer 6”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 6 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 20

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba lat) obliczone badanej wyceny,

Dmax – maksymalna jakość (liczba lat) spośród ważnych wycen.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 20.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

3. Opis sposobu obliczania kryterium gotowość.

Gotowość świadczenia usługi na rzecz uczestników projektu w terminie (0-10 pkt):

-1 dnia od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 10 pkt,

-5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 5 pkt,

-powyżej 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania - 0 pkt.

 

Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów 1+ 2 + 3) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykonawca, którego wycena zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

 

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert). Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

 

 

 1. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.

1)     Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy oraz  załacznik nr 6.

2)     Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,  danych i informacji.

3)     Ogłoszenie wyników postępowania.

 • Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
 • W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 1. 10.  Odrzucenie Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 

1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;

3. Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników;

4. Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert;

 

11.  Podstawy wykluczenia Wykonawców.

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.

5. Zmawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 1. 12.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wszelkie pytania i odpowiedzi odnośnie zapytania ofertowego Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/poprzez e-mail: awis@awis.org.pl

 

 1. 13.  Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie postępowania.

Ponadto, Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

 1. 14.             Pozostałe informacje

 

1)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie opublikowana na stronie internetowej bazy konkurencyjności i stronie www Zamawiającego, na których zamieszczone jest niniejsze zapytanie.

2)      Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron:

 

 • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów,
 • wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy,

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi będą zapisy:

 

a) Zastrzegające kary umowne na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę;

b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 kc);

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;

e) Zastrzegające przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

4.Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.

5. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację usługi znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu realizacji umowy;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

 

Załączniki do pobrania: 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik 1 - formularz ofertowy 

3. Załącznik 2 - oświadczenie o braku powiązań 

4. Załącznik 3 - oświadczenie

5. Załącznik 4 - oświadczenie 

6. Załącznik 5 - wzór umowy