Placówka wsparcia dziennego – miejsce przyjazne dzieciom i rodzinom

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 sierpnia 2019

grafikaCzym jest placówka wsparcia dziennego? To miejsce utworzone z myślą o wspieraniu dzieci oraz ich złożonego systemu rodzinnego. Placówka taka zapewnia przede wszystkim:
- pomoc dziecku w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań dziecka,
- stałą pracę z rodziną dziecka.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1. opiekuńczej, w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,

2. specjalistycznej, np. świetlica socjoterapeutyczna,

3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej to placówka zapewniająca dziecku opiekę, wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, w szczególności:

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Celem działalności takiej placówki jest tzw. street-working, czyli udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży „ulicznej”.

Placówka wsparcia dziennego może być zorganizowana w formie łączonej, np. prowadzić różne grupy dla różnych dzieci i dodatkowo pracę podwórkową.

 

Placówki wsparcia dziennego działają pod różnymi nazwami: świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze, kluby, świetlice socjoterapeutyczne. Działalność tego typu placówek reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z założeń tej ustawy jest stworzenie systemu pomocy rodzinom, które przeżywają kryzys. Ustawa stanowi, że „w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”. Placówki wsparcia dziennego organizują rozmaite zajęcia – sportowe, rekreacyjne, kulturalne, pomagają w nauce, rozwijają zainteresowania. Współpracują ze szkołami, pomocą społeczną, kuratorami rodzinnymi oraz innymi instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie.

 

Źródło: https://poradnik.ngo.pl/