Placówka Wsparcia Dziennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2021

logotypy UE

czas trwania:  01.01.2021 – 31.12.2022

 

Cel główny: Poprawa potencjału min.20 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Osina, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego pokonywania trudności, prawidłowego funkcjonowania i ograniczania kryzysu i patologii skutkujących umieszczeniem lub pobytem dzieci w pieczach zastępczych poprzez utworzenie i funkcjonowanie 2 PWD.

 

Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia dla 20 rodzin: 20 os. dorosłych i 30 dzieci w wieku 6-18lat,objęte wsparciem w ramach 2 PWD, Grupa docelowa to 18 rodzin zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej i 2 rodziny z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

 

Do obsługi PWD zostanie zatrudniony następujący personel:

Kościuszki: wychowawca, pedagog,  socjoterapeuta i psycholog

Krzywice: wychowawca, pedagog, socjoterapeuta i psycholog

 

W projekcie realizowane jest wsparcie rodzin przez pedagoga rodzinnego, pełniącego rolę wsparcia prewencyjnego i doradztwa/poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia systemowego rodziny przeżywającej trudności. Projekt przy tym uwzględnia w funkcji PWD zagrożenia związane z pandemią Covid -19-wzmacniając potencjał PWD do sprostania wymogom sanitarnym. PWD prowadzić będzie dodatkowo formy wsparcia rodzin - pracy z rodzinami poprzez pedagogizację rodziców oraz poradni rodzinne, jak również zajęcia socjoterapii, wspomagane psychologiem i pedagogiem oraz rozwiązania kompleksowe kluczowe dla 30 dzieci.

 

W ramach funkcjonowania PWD zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjne rodziców z dziećmi

Placówki Wsparcia Dziennego będą funkcjonowały zgodnie  z ust. o rodzinie i syst. pieczy zastęp. z dnia 9.VI .2011r., w godz.16 -19 w dni powszednie oraz w razie potrzeb również w soboty oraz w dni wolne od szkoły.

 

Łączna warość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 043 800,80 zł (jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych  zł 80/100) 

Dofinansowanie: 939 410,80 zł (dziewięćset trzydzieści dziewięć  tysięcy czterysta dziesięć złotych 8 0/100) z następujących źródeł: 

- ze środków europejskich 887 230,68 zł, 

- ze środków dotacji celowej 52 180,12 zł 

Wkład własny: 104 390,00 zł (sto cztery tysiącde trzysta dziewiędziesiąt  złotych zł 0/100) 

 

W wyniku realizacji projektu pn. „PWD w gminie Osina: Kościuszki i Krzywice”, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z środków UE, utworzone zostały dwie Placówki Wsparcia Dziennego, jedna w miejscowości Krzywice, druga w miejscowości Kościuszki. Placówki łącznie oferują 30 miejsc dla dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. W ramach otrzymanego dofinansowania z oferty placówek będzie można skorzystać w okresie od 01.04.2021 do 31.05.2023. Po tym terminie działalność placówek zostanie zawieszona. Jednak w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na dany rodzaj usług oferowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego, w ramach zachowania trwałości instytucjonalnej, usługa zostanie zapewniona chętnym uczestnikom, kwalifikującym się do objęcia danym rodzajem wsparcia.

Wszystkie osoby chętne do skorzystania z usług świadczonych w ramach Placówek Wsparcia Dziennego w Kościuszkach i Krzywicach zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznie pod nr 607 315 490

- majlowo: awia@awis.org.pl

- lub osobiście w naszym biurze, które mieści się pod adresem Warnkowo 6c