Zapytanie ofertowe 2PWD2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2019

                                                                                                                                                                                Nowogard, dn. 05.11.2019r.

/

 

Zapytanie ofertowe nr 2/PWD/2019

na wykonanie zamówienia na

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego 

w ramach środków przyznanych na realizację projektu

"Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00

Podstawa prawna: Zamówienie od 20 tys. złotych netto do 50 tys. złotych netto udzielane jest na podstawie rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" nr RPZP.07.06.00-32-K008/18-00, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

1.       Nazwa i adres Zamawiającego.

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS Warnkowo 6. 72-200 Nowogard

 2.       Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Strona internetowa Zamawiającego: www.awis.org.pl

 Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV:

30213100-6– komputery przenośne

48620000-0 – systemy operacyjne
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32322000-6 – Urządzenia multimedialne
30195000-2 – Tablice
38652100-1 – Projektory 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego:
Komputer przenośny z systemem operacyjnym Windows 10 HOME, pakietem MS Office oraz antywirusem – 6 szt. 
Tablica interaktywna z oprogramowaniem wraz z montażem - 1szt
Projektor krótkoogniskowy do tablicy interaktywnej - 2szt.

Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, posiadać atesty/certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki certyfikujące lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego o minimalnych parametrach:

 

 • Komputer przenośny do tablicy interaktywnej oraz pakietem MS Office lub równoważny - 6szt.

-        Pamięć podręczna min. 8 MB

-        Ekran min. 15,6'', 1920 x 1080 pikseli

-        Typ matrycy matowa LED

-        Pamięć RAM min 8 GB, DDR4 2133 MHz

-        Możliwość rozszerzenia pamięci RAM do 20 GB

-        Dysk twardy SSD 512 GB lub większy

-        Grafika Intel® UHD Graphics 620 lub porównywalna

-        Matryca matowa

-        Wbudowana kamera             

-        Karta dźwiękowa zintegrowana zgodna z Intel High Definition Audio

-        Wbudowane głośniki

-        Wbudowany mikrofon          

-        Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi 802.11

-        Karta sieciowa 10/100/1000

-        Złącza  1 x HDMI, min 1 x USB 3.0, min 2 x USB 2.0 / USB 3.1,  

-        System operacyjny Windows 10 HOME,

-        Wersja językowa  polski

-        Wyposażenie instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz, akumulator    

-        Gwarancja min 24 miesiące

-        Pakiet MS Office 2019 lub równoważny, licencja na min 6 lat

-        Antywirus

 

 • Tablica interaktywna z oprogramowaniem - 1szt

-           Przekątna: min 83”,

-           Przekątna powierzchni roboczej: min 80”,

-           Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni,

-           Rodzaj powierzchni: Matowa, suchościeralna, magnetyczna,

-           Sposób obsługi: palec lub dowolny wskaźnik,

-           Format obrazu: 4:3

-           Rozdzielczość rzeczywista: 32 768 x 32 768

-           Prędkość kursora: 120 cali / sekundę

-           Komunikacja: USB

-           Akcesoria: instrukcja obsługi, kabel USB (6m), pisaki (6 szt), półka na pisaki, uchwyty do montażu na ścianie, uchwyty na pisaki (2x), wskaźnik teleskopowy, uchwyt na projektor,

-           Język oprogramowania: język polski,

-           System operacyjny: Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 32 bit i 64 bit

-           gwarancja 3 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat.

 

 • Projektor krótkoogniskowy do tablicy interaktywnej -2szt.

-        Zastosowanie projektora: krótkiego rzutu

-        Jasność [ANSI]:   min 3200,

-        Kontrast: 13000:1,

-        Rozdzielczość: min 1280 x 800 (WXGA, 16:10),

-        Poziom szumu: 33dB normalny, 28dB Eco,

-        Współczynnik odległości: 0.72-0.87:1,

-        Obiektyw: F=2.6-2.78, f=10.2-12.24 mm,

-        Przekątna obrazu: 60" - 120"/300",

-        Wejścia video: VGA x1, Composite x1, S-Video x1, HDMI x2 (jedno z obsługą MHL),

-        Wyjścia audio:  VGA,

-        Wejścia audio: MiniJack 3,5mm x1, RCA x1,

-        Wyjścia audio: MiniJack 3,5mm x1,

-        Porty komunikacyjne: MiniUSB x1, USB-A x1, RS-232 x1,

-        Wbudowany głośnik,

-        Wyposażenie: Kabel zasilający, pilot, baterie, kabel VGA, instrukcja obsługi, osłona obiektywu, karta gwarancyjna,

-        Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]:    6/1000 godzin

-        Gwarancja na projektor [w miesiącach]:    36

 

Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, posiadać atesty/certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki certyfikujące lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.

 

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni kalendarzowych.

 4.       Kryteria wyboru oferty i oceny ofert

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

 

Nr kryterium

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Oferowana cena brutto

100%

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.

Kryterium

Znaczenie  procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena brutto

100 %

100 pkt

 

A. Kryterium „cena” w PLN

•    Cena oferty to cena brutto.

•    Podatek VAT Oferent powinien ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

a) znaczenie kryterium – 100%

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”

LC = (Cmin/C) x 100

Gdzie:

LC – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

C – cena w ofercie ocenianej

Cmin – najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu

Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 100%

 

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Wykonawca składa:

−      ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1

 

Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2019r. do godz. 12:00 w biurze Stowarzyszenia AWIS Warnkowo 6, 72-200 Nowogard, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, lub skanów dokumentów pocztą elektroniczną na adres email: awis@awis.org.pl

 

 

Oferta na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

 

 1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura Stowarzyszenia AWIS, lub datę otrzymania wiadomości elektronicznej.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych.

 

 1. 6.  Warunki płatności

Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu lub osobie, wskazanej przez Zamawiającego. Istnieje możliwość płatności częściowych – każdorazowo po odbiorze cząstkowym przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin realizacji

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość płatność częściowej.
 3. Zamawiający przewiduje płatność po dokonaniu odbioru.  
 4. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.   
 5. Cena ma zawierać koszt dostawy.

 

Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Tobiasz Lubczyński tlubczynski@awis.org.pl

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, Warnkowo 6, 72-200 Nowogard

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: przez e-mail: jkornicki@awis.org.pl

 

3) Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia  będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych z realizacją zamówienia

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania zamówienia lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed wykonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu wykonywania zamówienia,

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 

Zapytanie ofertowe opracował: Tobiasz Lubczyński

 

Załączniki do zapytania ofertowego

 1. Formularz ofertowy.